คณะผู้บริหาร

นายจำรูญ ศรีฉายา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา