กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางภารดี หล่อยดา
ครู คศ.3

นางลัคณา เรืองแหล่
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย