กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายนิตินัย บุดดีจีน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสุรศักดิ์ ศรียายาง
ครู คศ.1

นายณัฐพล มะณี
ครู คศ.1