กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอรชรพรรณ หนูรุ่น
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายชัยวัฒน์ มาตรชะลา
ครู คศ.1

นางสาวณัฐรัมภา นาชัยภูมิ
ครูผู้ช่วย

นางสาวนฤมล โสรสาร
พนักงานราชการ