กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุกัญญา จำปาแดง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายนิพนธ์ ทองประดับ
ครูผู้ช่วย