กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุกัญญา จำปาแดง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ