กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายบุญทัน เงินขาว
ครู คศ.3

นายรัตนชัย ไวนุสิทธิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ