กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางศิริพร วันสาสืบ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวชลธิชา แก้วหย่อง
ครูผู้ช่วย

นายอนุ แก้วสาธร
พนักงานราชการ