กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวนับเดือน บุตรละคร
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวน้ำทิพย์ เวทย์วีรพงศ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวคีตพัชญ์ พินิจมนตรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2